Analiza możliwości zwiększenia celu 20%-owej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ocena ryzyka ucieczki emisji cz. IIRoosi Oreste  Kryzys gospodarczy spowodował zamknięcie wielkiej liczby przedsiębiorstw.  Problemem w UE jest przenoszenie przedsiębiorstw po za granice, brak zachęt, duże  obciążenia, skomplikowane i długotrwałe procedury. Liczba miejsc pracy nie wzrasta.  Musimy ograniczyć przenoszenie przedsiębiorstw do Państw Trzecich oraz  zamykanie firm z powodu emisjii zbyt dużej ilości zanieczyszczeń. Należy  przeciwdziałać delokalizacji przemysłu. Przenoszenie się europejskich  przedsiębiorstw powoduje, że globalne emisje rosną. Należy przeprowadzić analizę  emisji pod kątem chemicznym. Zmniejszenie emisji CO2 przez Europę spowoduje spadek  gospodarczy, który wykorzystają Chiny do wzrostu produkcji. Konieczny jest  monitoring działań Chin i USA.

Leinen Jo  Konieczna jest gospodarka emitująca mniej CO2. Należy przeciwdziałać wysokiej  stopie bezrobocia. Niezbędne jest zwiększanie miejsc pracy poprzez zieloną  gospodarkę. Potrzebne są inwestycje w sektor oszczędności i magazynowania energii.  Ważne jest wypracowanie klarownej polityki przemysłowej. Europa musi wygrać  wyścig w innowacyjnych źródłach energii z Azją i Ameryką Północną. To nie jest  kwestia polityczna. W zwiększaniu redukcji emisji istotne są przede wszystkim  kwestie ekologiczne. W fazie wzrostu gospodarczego istotne jest wejście w fazę  inwestycji. Pakiet ETS obejmuje 40% emisji. Pozostałe 60% to niewykorzystany  potencjał, który jest poza systemem ETS. Decyzje podejmowane w UE muszą mieć  znaczenie strategiczne. Europa powinna wykazać przywódczą rolę i zrealizować cel  redukcji emisji o 30%. ENVI jako komisja nadrzędna nie może cofnąć się do decyzji  redukcji o 20%. Należy zwiększyć zaufanie opinii publicznej i mediów. Konieczne  jest przeciwdziałanie migracji przemysłu do Chin. Istotna jest modernizacja  przemysłu gospodarczego UE.