Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. cz. II emisja CO2Sprawozdawca H.Khamer: Nie należy zmieniać długoterminowego docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g CO2/km, który ma obowiązywać od 2020 r. To ambitny cel, uzgodniony zaledwie w 2011 r., niecałe dwa lata przed przyjęciem przez Komisję wniosku potwierdzającego jego wykonalność. Z tego względu trzeba w pełni poprzeć wniosek Komisji, potwierdzający docelowy poziom emisji na 2020 r. Z następujących przyczyn należy sprzeciwić się zmianie obowiązującego długoterminowego docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g CO2/km. Od czasu uzgodnienia docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g nie doszło do żadnej zmiany okoliczności środowiskowych lub gospodarczych, które uzasadniałyby zmianę poziomu ambicji na obecnym etapie. Producenci również potrzebują pewności planowania. Docelowy poziom emisji CO2 na 2020 r. uzgodniono zaledwie dwa lata temu; wszelkie dalsze zmiany na tym etapie byłyby sprzeczne z tą uzasadnioną potrzebą pewności. Przy określaniu docelowych poziomów emisji CO2 należy wziąć pod uwagę długi okres zmian w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych. Producenci znajdują się już na późnych etapach planowania pojazdów, które mają być wprowadzone do obrotu w 2020 r. Zmiana docelowego poziomu emisji na tym etapie miałaby niekorzystny wpływ na cykle produkcyjne u producentów. Przed dyskusją o docelowym poziomie emisji na okres po 2020 r. konieczne będzie monitorowanie rozwoju technologicznego i ewentualnego spadku emisji CO2. Na tym etapie nie można przewidzieć rozwoju technologicznego w okresie po 2020 r. Nadal nie wiadomo, w jakim stopniu technologie alternatywne zostaną zaakceptowane na rynku. Obecnie w skali ogólnoświatowej istnieje wiele scenariuszy technologicznych i chociaż przełom technologiczny jest możliwy, to nadal nie wiadomo, w jaki sposób wpłynie to na poziom całkowitych emisji CO2 z pojazdów. Z tego względu przed dyskusją o nowym docelowym poziomie emisji należy zebrać więcej danych w celu monitorowania emisji CO2. Superjednostki to dodatkowe jednostki za pojazdy niskoemisyjne. Superjednostki są ważnym narzędziem służącym wspieraniu wprowadzania do obrotu pojazdów niskoemisyjnych oraz zachęcania producentów do opracowywania technologii o niskiej emisji CO2. Ponieważ na razie nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości główna technologia niskoemisyjna, należy utrzymać mechanizm superjednostek. Jednocześnie nie wymaga to żadnych dodatkowych środków finansowych i dzięki temu nie obciąża podatników. Aby włączyć również większe lekkie samochody dostawcze oraz dać producentom zachętę do opracowywania technologii alternatywnych w cięższych kategoriach pojazdów, próg powinien zostać podniesiony do 75 gramów.

S.Tatarella: Powinno się poczekać na wyniki posiedzenia sprawozdawców cieni w sprawie kompromisów. Powinny być one do osiągnięcia. Należy stwierdzić jasno ze cel 147g nie podlega negocjacjom. Trzeba do tego wszystkich przekonywać. Superjednostki są bardzo dobrym instrumentem służącym promowaniu samochodów napędzanych energia elektryczną. W pojazdy dostawcze, użytkowe, inwestuje się wielkie pieniądze, należy zatem wprowadzić nowy cykl testowy. Kryzys w którym pogrążona jest branża motoryzacyjna nie pozwala ustanawiać nowych celów do roku 2020.

M.Callaman: Należy pamiętać, że pojazdy dostawcze różnią się od samochodów pasażerskich. Nie zawsze można pozbawić ich wagi aby były bardziej oszczędne. Często te samochody są kupowane flotowo ze względu na koszty. Należy ustanowić próg 147 gramów na 2020 rok. Zmniejszenie emisji jest cały czas najwyższym celem.

Komisja Europejska: Cel ogólny to zmniejszenie emisji w sposób racjonalny pod względem kosztów. Jest to kontynuacja europejskiej strategii na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów oraz Białej Księgi w sprawie transportu. Zgodnie z prawodawstwem UE w dziedzinie klimatu i energii należy przyjąć środki w celu uwzględnienia emisji pochodzących z transportu. Komisja proponuje dostosowanie docelowego poziomu emisji w wysokości 147 g zgodnie z cyklem testowym WLTP za pomocą aktów delegowanych. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja dokona przeglądu docelowych indywidualnych poziomów emisji, warunków i innych aspektów niniejszego rozporządzenia w celu ustalenia docelowego poziomu emisji CO2 dla nowych lekkich
pojazdów dostawczych na okres po 2020 r.