Wysłuchanie nt. przekroczenia celu 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE.cz. I CO2Wysłuchanie nt. przekroczenia celu 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE.

Cześć 1: Politycy i przedstawiciele instytucji

Sprawozdawca:  Bas Eickhout Niedopuszczenie do wzrostu temperatury o 2ºC ma ważny wpływ na prace w dziedzinie redukcji emisji Co2 i innych gazów cieplarnianych. Dane naukowe twierdzą, że bogate kraje powinny zredukować emisje o 80% do roku 2050, i o 40% do roku 2020. Jeśli zwiększymy nasze ambicje klimatyczne zmniejszymy import ropy na kwotę 14 mld euro. Jeśli zredukujemy emisje uzyskamy dużo niższe koszty ochrony zdrowia. Należy połączyć ambicje z funduszem spójności. Redukcje oznaczają zmiany dla gospodarki. W sektorze ETS trzeba wygenerować więcej korzyści niż kosztów.

Hedegard Connie Komisarz  Koszt osiągnięcia celów klimatycznych obniżył się. W zeszłym roku doszło do zmiany sytuacji. Podczas grudniowej konferencji klimatycznej w Cancun 92 kraje ustaliły swoje cele w ramach negocjacji ONZ. W UE posiadamy strategię 2020. KE przedstawiła mapę drogową dotyczącą obniżenia emisji i efektywności zasobów. Należy rozmawiać jak obniżyć emisje o 80-90%. Aby móc osiągnąć proponowane cele, trzeba ograniczyć emisje o 80% na szczeblu krajowym. Ustalone cele to 80% do roku 2050 na poziomie krajowym, 40 % do roku 2030. Konieczne są konsultacje i ocena sytuacji przez Dyrekcje Generalną Transportu i Dyrekcją Generalną Energii. Do roku 2020 obniżenie o 20 % nie jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia efektywności kosztów. Powinniśmy dążyć do 25%. Musimy koncentrować się na efektywności energetycznej, co pozwoli nam na obniżenie emisji o 25%. KE przedstawi strategię niskoemisyjną, program działania efektywności kosztów, dokument na temat transportu. Należy skupić się na opracowaniu poszczególnych celów dla różnych branż (rolnictwo, przemysł, transport). Skoncentrowanie się różnych branż przemysłu na celach długookresowych tzn. 2050. Istotnym narzędziem jest standaryzacja, dyrektywa o projektach „eko”. System ETS musi być odpowiednią zachętą dla innowacji. Musimy inwestować w okresie przejściowym. Działanie poprzez fundusz spójności na rzecz efektywności energetycznej. Lepsze lokowanie finansów np. w rolnictwie. Musimy zużywać mniej energii. Musimy być mniej zależni od importu. Najtańszą energia jest ta, z której nie korzysta się w UE.

Gurban Gerti – zastępca węgierskiego sekretarza stanu Olajosa Petera Należy walczyć o to by inne państwa członkowskie zgodziły się na nowe cele. Istnieją obawy związane z kryzysem gospodarczym oraz presją, jaką wywiera na państwa członkowskie społeczeństwo. Musimy wspierać zieloną gospodarkę. Należy przygotować pozytywne wnioski do mapy drogowej gospodarki niskoemisyjnej. Prezydencja węgierska zajmie się ambicjami UE na przyszłość.